gilc27.sg-host.com

Odiongan Mayor Trina Fabic meets with Pinoys in the US

0

Odiongan Mayor Trina Fabic spent some time meeting with Odinongan natives in Southern California and had a lot of fun.

In a Facebook post, Fabic said she discussed with them her plans for Odiongan from 2022 to 2025.

They also had an open forum about their concerns for the town, and the meeting was productive, she said.

She took the chance to thank them for helping Odiongan residents during the pandemic.

It was a bonding moment!

“Salamat sa mga Odionganons sa Southern California, USA sa pag organisa it pagtitipon sa Pasadena tong nakarayang Dominggo. Abang sadya!

Ing paabot nako kag mga plano it ato munisipyo para sa 2022 to 2025. Nag open forum kami tungkol sa mga concerns ninra sa ato banwa. Naging produktibo kag amo istoryahan. Kag iba sa inra ay nagparaya it bulig para sa ato mga kasimanwa tong time it pandemya. Ing pasalamatan nako sinra.

Salamat nak gador po sa oras ag efforts ninro para sa ato pagtitipon! Salamat, Tita Grace Rombines sa pag facilitate!

,” Fabic posted.

Trending Topics - POLITIKO