bicol.politics.com.ph

Naga Mayor Nelson Legacion reaches 110k followers

0 520

It was a good milestone for Naga Mayor Nelson Legacion to reach 110,000 followers on his Facebook page.

In a Facebook post, Legacion said it was a good development that more people have followed him as this means more will get to hear the important announcements he would make on his page.

They will also be updated on the the city’s COVID-19 response and its other projects and programs.

He vowed to bring better service to Nagueños.

Be updated!

“WE OFFICIALLY REACHED 110,000 FOLLOWERS!

Dios po an padagos na magbalos saindo gabos sa padagos na pagtubod asin suporta sa saindong lingkod!

Boot sabihon, mas dakol na an tulos na makakaaram asin maaabot kan mga importanteng anuncio asin impormasyon manungod sa padagos na pagresponde niato sa CoViD-19; sa mga proyekto kan Ciudad; sa mga programa na satuyang pig-iimplementar; asin sa mga bagay na dapat maaraman kan satuyang mga namamanwaan.

Laoman po nindo an mas pinaorog, mas dekalidad asin mas husay na servicio publiko para sa Naga asin para sa mga padangat kong Nagueños!

Padagos po kitang mag-iribanan pasiring sa mas mauswag asin mas Maogmang Lugar!

#NagaNa!” Legacion posted.